Общи условия

Настоящите Общи условия („общи условия“) регламентират отношенията между “ФУУДУЕЙС” ЕООД, с ЕИК 201438555 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, област Бургас, Община: Бургас, п.к. 8000, ул. „Одрин“ № 106, (наричано по-долу „ФУУДЕЙС“) и посетителите на интернет страницата: glamor.bg (наричана по-долу „Сайт“ или „Платформата“), по повод услугите, предоставяни посредством нейното използване.

Моля преди да използвате Платформата, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за неговото използване.

1ДЕФИНИЦИИ

За целите на използване на Платформата, използването на следните термини ще има следното значение:

Адмнистратор – “ФУУДУЕЙС” ЕООД, с ЕИК 201438555 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, област Бургас, Община: Бургас, п.к. 8000, ул. „Одрин“ № 106;

Купувач – лице, което е сключило договор за покупко-продажба през glamor.bg

Продавач – “ЕВРОС – КИП” ЕООД, с ЕИК 102733988, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. Лазур, бл. 18, вх. 4, ет. 1;

Клиент/потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на glamor.com по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува и др.

Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача стоки и услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

Виртуален ПОС терминал“ – логически дефинирано устройство в картовата система на банка, чрез което се извършват електронни плащания на задължения през Платформата на Администратора при използване на банкова карта в режим онлайн. Платформата се обслужва изцяло от информационните системи на Банката, с която Администраторът е сключил договор за обслужване на разплащания с местни и международни дебитни или кредитни карти в интернет, без наличието на други посредници за обработка на транзакциите.

Банка/та“ – Прокредит Банк България ЕАД

2. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

2.1. Платформата е електронен магазин за покупко-продажба на парфюмерийно-козметични изделия и стоки , собственост на Продавача.

2.2. С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между ФУУДЕЙС от една страна, като администратор на Платформата и потребителите, в качеството на купувачи и ползватели на съответните услуги.

2.2. Платформата предоставя възможност на потребителите да извършват онлайн покупка на съответните стоки. ФУУДЕЙС действа като посредник при покупко-продажбата на съответните стоки и артикули, но не е страна по сключваните от потребителите сделки.

2.3. Потребителят следва изрично да се съгласи с настоящите Общи условия, както и с допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти при ползване на Платформата. Тези общи условия се прилагат при първоначален достъп до Платформата и услугите и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии и устройства, от които са достъпни услугите на Платформата.

2.4.   За да може да използва услугите в Платформата, всеки потребител следва да изрично да приеме настоящите Общи условия. Това приемане се извършва чрез маркиране на полето „Съгласен съм с общите условия за ползване”, при отправяне на запитване към потребителя дали приема Общите условия за използване на Платформата.

2.5. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие (кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер) от негова страна, или запазване на пасивно поведение (ненапускане на заредената в браузъра страница), след като Платформата е заредена в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване. Активно е всяко действие, с което се селектира актвина връзка (линк), банер, снимка или бутон, изпълняващ определена команда и удостоверяващ конкретно волеизявление на потребителя.

2.6. В случай, че потребителят желае да сключи договор посредством Платформата, той би следвало да достигне до страница – част от Платформата, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба. В случай, че потребителят няма регистрация в Платформата До момента, той следва да премине съответната процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.

2.7. Потребителят заявява, че с използването на Платформата има правото, пълномощията и дееспособността да сключва и да бъде обвързан с настоящите условия.

2.8. Фуудейс си запазва правото по всяко време да променя условията за ползване на Платформата чрез публикуване на нови правила, промяна на стари такива или модификация на интерфейса. Потребителите се задължават да следят внасяните в общите условия промени. С по-нататъшно ползване на Платформата след внасяне на промени в условията потребителят автоматично се съгласява с новите условия.

2.9. Потребителят има право да използва услугите на Платформата единствено за лични/нетърговски цели.

3. ДОСТЪП ДО  УСЛУГИТЕ

3.1. Услугите в Платформата са предназначени за Потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки, както и от правосубектни юридически лица и организации, създадени и/или действащи в съответствие с българското законодателство.

3.2. Потребителите, които осъществяват достъп до Платформата от други територии, извън България са отговорни за своите действия в съответствие с всички приложими местни закони на територията, от която се осъществява достъп до Платформата.

3.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане на Потребител за създаване на регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в общите условия.

4. РЕГИСТРАЦИЯ

4.1. Потребител може да пазарува през Платформата като „Гост” или като „Регистриран потребител”. Регистрацията е напълно безплатна. За да се регистрира, потребител следва да  изберете уникално потребителско име/e-mail и парола, при което неговите данни ще бъдат запаметени в база данни на Платформата. След успешна регистрация потребителят ще има възможност да вижда предишните си поръчки.

4.2. При попълване на електронната форма за регистрация потребителяt е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другата изискуема от електронната форма информация, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.

4.3. В случай, че при попълване на електронната форма за регистрация потребителяt предостави неверни данни или в срока по предходния член не са отразени настъпили промени в тези данни, Платформата имат право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя и достъпа до клиентския му профил.

4.6. Преди изпращане на регистрационната форма от потребителя, същият може свободно да поправя въведената от него информация в тази регистрационната форма.

4.7. След като вече се е регистрирал, потребителят може да променя своите данни в секция „Моят профил“. Aдрес за доставка може да промени от там или в момента на поръчка в панел „Вашата кошница“.

5. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

5.1. Продуктите, които потребителят има намерение да купи следва да бъдат добавени от него в неговата „Кошница”.

5.2. Добавянето на определена стока в „Кошницата” става чрез натискане на наименованието или снимката на конкретния продукт и след това натискане на бутона „ДОБАВИ В КОШНИЦАТА”.

5.3. За да прегледа продуктите в „КОШНИЦАТА” си потребителят трябва да натисне бутона „КЪМ КОШНИЦАТА”.

5.4. Заявките за покупка на стока се извършват чрез попълване на специален формуляр, намиращ се на Платформата.

5.5. Заявката за покупка се появява при натискане на бутона „ПЛАЩАНЕ” в секцията „КОШНИЦА”. След това, за да подаде заявката, потребителят следва да попълни полетата в нея, като задължителните за попълване полета са отбелязани със звезда (*). Преминаването към всеки следващ раздел от заявката се извършва чрез натискане на бутона „ПРОДЪЛЖИ”. Потребителят може да се върне към предишен раздел от заявката като натисне бутон „Редактирай”, намиращ се от дясната страна на наименованието на раздела.

5.6. В заявката автоматично се описват видът, количеството и точната крайна цена (с включено ДДС) на стоките, съобразно съдържанието на „Кошницата” на потребителя, което той е въвел по-рано.

5.7. При попълването на заявката за покупка ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да представи вярна и точна информация.

5.8. Поръчката е направена с натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ” в секцията „ПЛАЩАНЕ”.

5.9. Действието по предходната алинея, извършено от ПОТРЕБИТЕЛ, представлява волеизявление за сключване на договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПРОДАВАЧА съгласно условията, посочени в заявката.

5.10. При направена поръчка на e-mail адресът, който е посочил, до потребителят ще бъде изпратено писмо, което съдържа номера и датата на поръчката, както и нейното съдържание. Това е потвърждение за успешно записана поръчка. С натискането на бутона „Поръчай“, потребителят извършвва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. В случай, че някой от избраните артикули не е наличен, Администраторът допълнително се свързва с потребителя и го уведомява за това.

6. ОТКАЗ ЗА ДОСТАВКА

6.1. ПРОДАВАЧЪТ има право да откаже да достави поръчана стока поради технически или организационни причини. За този отказ се изпраща изрично уведомление до потребителя на посочената от него електронна поща или друг предоставен адрес за съобщения.

7. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

7.1. Доставката на стока, поръчана чрез използването на ПЛАТФОРМАТА, се извършва при описаните в този раздел условия.

7.2. Доставките ще се осъществяват преимуществено чрез куриерска фирма „Спиди”, посредством наложен платеж или пощенски паричен превод. По всяко едно време, Продавачът може да реши да използва и друга куриерска фирма, за което Администраторът ще уведоми потребителя.

7.3. Доставката на територията на Република България се заплаща от потребителя при получаване на стоката от офисите на съответния куриер.

7.4. Поръчаната от потребителя стока се изпълнява до 7 (седем) работни дни от изпращане на заявката, при условие, че адресът за доставка е валиден и е посочен точно. Срокът на доставка на поръчката – според тарифите и разписанията на куриерите в дните и часовете, в които работят служителите на компанията.

7.5. Поръчаната стока се превозва в подходяща опаковка съгласно особеностите й, и използвания транспорт за доставка.

7.6. Поръчаната стока се доставя на адреса, посочен от потребителя в изпратената от него заявка.

7.7. Потребителят е длъжен да осигури достъп и възможност за получаване на стоката на посочения от него адрес.

7.8. Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за оттеглена и Продавачът се освобождава от задължението си да изпълни доставката.

7.9. В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по втората доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и разходите за първата доставка.

7.10. Потребителят декларира, че освобождава Администратора от всякаква отговорност при и по повод доставка на стоките.

8. ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТАВЕНА СТОКА И ВРЪЩАНЕ НА ПОЛУЧЕНА СТОКА

8.1. Съгласно чл.55, ал.1 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), Потребителя има право да се откаже от получената стока във срок от 14 (четиринадесет) работни дни считано от датата на:

  1. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или
  2. приемане на последната стока от потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно.

8.2. На потребителя се предоставя стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от Закон за защита на потребителите. Този формуляр представлява Приложение № 1 към настоящите Общи условия („Формуляр“). За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми за името си, адресът за получаване и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението му да се откаже от договора с недвусмислено заявление. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния Формуляр или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. При решение на потребителя да не се възползва от Формуляра, волеизявлението на потребителя, с което се отказва от договора следва да съдържа същите реквизити, които съдържа и Формуляра.

8.2. В случай че потребителят се откаже от получаване на доставената стока, той ще поеме всички преки разходи по нейното връщане само в случай, че се откаже от поръчката и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Платформата недвусмислено или чрез попълване, подписване и изпращане на Формуляра по т. 8.2. и реално изпращане на стоката чрез куриер или друг доставчик на следния адрес:  гр. Бургас, област Бургас, Община: Бургас, п.к. 8000, ул. „Одрин“ № 106. В случай на отказ от договора потребителят трябва да поеме преките разходи по връщане на стоките.

8.3. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. В този случай заплатените суми от потребителя ще му бъдат възстановени с паричен превод до офис на фирмата доставчик не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото да се откаже от стоката и реално стоката е върната на Продавача. Продавачът ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят изрично не се съгласи за друг начин без Администратора или Продавачът да бъдат пряко отговорни за преки и косвени разходи във връзка с транзакцията.

8.4. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 3 (три) работни дни след получаване на уведомление за несъответствието, изпратено от ПОТРЕБИТЕЛЯ до Администратора посредством платформата. Уведомлението може да бъде адресирано в свободен текст до всички установени контактни форми през платформата.

8.5. В случай на желание от страна на потребителя да замени закупен артикул от платформата срещу същия артикул в друг размер или срещу друг артикул, закупеният артикул се изпраща обратно с куриер следвайки процедурата описана в Общите условия за сметка на потребителя, само и единствено при условие, че стоката е в първоначалния си вид и не е била използвана и опаковката и касовата й бележка/пощенския паричен превод са запазени.

9. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

9.1. Заплащането на цената на поръчана стока се извършва по един от следните начини по избор на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

1. С пощенски паричен превод – в момента на извършване на доставката сумата се предава на служителя на куриерската фирма.

2. С банкова карта, посредством Виртуален ПОС терминал.

10. ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

10.1. Съдържанието в ПЛАТФОРМАТА – бази данни, текстове, снимков материал, графики и други е защитено с авторски права и сродни на тях права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, както и с права, закриляни от Закона за марките и географските означения, с носители АДМИНИСТРАТОРА  и/или на неговите партньори и доставчици.

10.2. Нито една част от ПЛАТФОРМАТА не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на носителя на съответното право на интелектуална собственост – АДМИНИСТРАТОРА и/или неговите партньори и доставчици. Всяко неправомерно използване на съдържанието на ПЛАТФОРМАТА ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите приложими действащи закони в Република България.

10.3. Новините в ПЛАТФОРМАТА са предназначени само за лична информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Употребата им за други цели като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма, без изричното писмено одобрение на АДМИНИСТРАТОРА, е непозволено.

11. НЕДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ

11.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва действия, които нарушават общоустановени правила за общуване.

11.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да извършва злоумишлени действия – разпространяване на вируси и други действия, нарушаващи права или интереси на АДМИНИСТРАТОРА и/или на трети лица.

12. ЛИЧНИ ДАННИ И ТЯХНАТА ЗАЩИТА

12.1. АДМИНИСТРАТОРА е администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

12.2. ПЛАТФОРМАТА гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване на тази информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

12.3. АДМИНИСТРАТОРА може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на ПЛАТФОРМАТА, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании.

12.4. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни.

12.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до АДМИНИСТРАТОРА на посочените в САЙТОВЕТЕ адрес и e-mail за контакти.

12.6. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на „бисквитки“, които помагат да се предостави възможно най-добрата според услуга.

12.7. Потебителят има право да поиска от администратора да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с разпоредбите на законодателството, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия. За повече информация относно обработването на лични данни, посетете раздел „Политика за поверителност“.

13. ГРАНИЦИ НА ОТГОВОРНОСТТА

13.1. АДМИНИСТРАТОРА прави всичко възможно за да поддържа на ПЛАТФОРМАТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

13.2.  АДМИНИСТРАТОРА не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на ПЛАТФОРМАТА.

13.3. АДМИНИСТРАТОРА не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които ПЛАТФОРМАТА съдържа препратки.

13.4.  АДМИНИСТРАТОРА не носи отговорност за невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.

14. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

14.2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

14.3. Ако някое от условията на настоящите Общи условия се окаже нищожнопо силата на съдебно решение, акт на държавен орган или друго, това няма да влече до нищожност на разпоредбите на Общите условия. В такъв случай нищожната клауза се замества от правилата на Закона за защита на потребителите, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закон за електронната търговия и други нормативни актовем  останалата част остава в сила. 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването им в ПЛАТФОРМАТА.

15.2. Информация за Надзорни органи, до които Потребителите могат да се обръщат:

Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

15.3. При никакви обстоятелства ФУУДЕЙС, неговите служители, ръководство или представители не поемат отговорност за преки, косвени, инцидентни, специални, последващи или други вреди над законоустановения минимум (дори и когато ФУУДЕЙС са били предупредени за възможността от настъпването на тези вреди), произтичащи по какъвто и да е начин от използването на Платформата, включително, но не само, когато тези вреди произтичат от правилно или неправилно използване на Платформата, от неспособността за използване на Платформата, както и от прекъсването, преустановяването, промяната или прекратяването на Платформата. Това ограничаване на отговорността следва да се прилага и по отношения на вредите, настъпили в резултат на други услуги или продукти, получени чрез или рекламирани във връзка с Платформата или чрез линкове на Платформата, както и в резултат на получена информация, мнения или съвети, предоставени чрез или рекламирани във връзка с Платформата или всякакви линкове на Платформата. Потребителят разбира и приема, че ФУУДЕЙС не носи отговорност за публикациите на потребителите или за клеветнически, обидни или незаконни действия от страна на други потребители или трети страни, както и че рискът от вреди, настъпили в резултат от гореизброените, се носи изцяло от Потребителя. ФУУДЕЙС не дава никакви гаранции, че Платформата е подходящ за използване на други територии. Тези потребители, които осъществяват достъп до Платформата от други юридсикции, действат на свои отговорност и риск, както и носят отговорност относно спазването на местното законодателство.

15.4. Неразделна част от настоящите Общи условия представлява Формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ОБЩИ УСЛОВИЯ НА WWW……………..

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/.

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

………………………………………………………………………………………………… /IBAN/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.